هاشم حبشي
هاشم حبشي

هاشم حبشي

دانشکده: علوم جنگل

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

پست الكترونيكي: habashi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 20629
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان